Fra "Thor-Glimt":)

GEORG MOE

 

            Direktør Moe trådte tilbake fra sin stilling i A/S Thor Dahl den 31. desember 1967 efter å ha vært ansatt siden 15. januar 1930, d.v.s. 38 år.
            Direktør Moe var ekte Sandefjordsgutt og har hele sitt liv arbeidet i shipping. I 1920-årene ansatt hos skipsreder
Carl Wildhagen (Carl Wildhagen & Co.) som hadde sine kontorer i Storgaten 27. Wildhagen disponerte Dampskibsaktieselskapet «Kap». Senere ble det Haldor Viriks rederi, Hvalfangerselskapet Frango A/S og i 1930 A/S Thor Dahl da dette rederi overtok FRANGO. Moe, som hadde dispasjøreksamen, arbeidet da vesentlig med forsikring og havarioppgjør.
            Da A/S Thor Dahl i januar 1932 startet fiskeriselskapet «THORLAND» med fryseriskipet av samme navn, ble Georg Moe avdelingssjef og sterkt engasjert i driften av
THORLAND-ekspedisjonen. Han var med ekspedisjonen til fiskefeltene ved Grønland sommeren 1932, og sommeren 1935 var han ekspedisjonens leder. Efter ekspedisjonen 1937 opphørte imidlertid fiskerivirksomheten da fiskebestanden var gått sterkt tilbake.
            Den 23. juli 1930 ble Skibsaktieselskapet Thorsholm startet, og dette selskap sammen med de av A/S Thor Dahls øvrige disponerte selskaper satset efterhvert mer og mer i shipping. I mellomkrigsårene fikk firmaet en anselig moderne flåte både for tank-, frukt- og linjefart. Georg Moe kom derfor fra nu av som avdelingssjef utelukkende til å bli engasjert ved denne siden av kontorets virksomhet.
            Da A/S Thor Dahl efter krigen 1940-45 gjenopptok hvalfangsten og skipsfarten med det som var igjen av flåten, fikk Georg Moe nå stillingen som kontorsjef. Såvel hvalfangst- som koffardiflåten øket på kort tid sterkt ved nybygg av skip.
            I november 1952 ble det på initiativ av ledelsen i A/S Thor Dahl (inspirert av Nord-Norge-planen) dannet I/S Tromstrål med formål havfiske. To av rederiets eldre hvalbåter,
ØRNEN III og SEKSERN, ble ombygget til trålere. Georg Moe ble som representant for A/S Thor Dahl valgt inn i styret og fikk sitt arbeidsområde derved utvidet til å følge virksomheten med havfiskeselskapet sammen med de øvrige interessenter i Nord-Norge og senere på Vestlandet.
            Fra 1. januar 1961 ble Moe utnevnt til direktør. Hans arbeidsområde var efterhvert gått over til hvalfangstvirksomheten, blant annet var han i alle år efter krigen medlem av Hvalfangstens Arbeidsgiverforening.
            Georg Moe fikk følge - og deltok i - den sterkt ekspansive utvikling i A/S Thor Dahl i efterkrigsårene, og firmaet fikk gjennom mange år høste stor nytte av hans erfaring, dyktighet og innsikt.
            Direktør Georg Moe døde 2. februar 1977, nær 80 år gammel. I mange år var han en sentral skikkelse i A/S Thor Dahl og tjente sitt firma med lojalitet og dyktighet.