Vi har fått ifra Kristoffer F. Wegger følgende oppdatering:

Heisann,
Jeg ser at dere har lagt inn 25 års jubileumsboken for ØRNEN. Jeg har ikke sett den før så den er ekstra interessant.
Den inneholder dessverre en vesentlig feil. I siste avsnitt på side 7 står bl.a. "1892 hadde det Hamburgske fangstselskap "OCEANA"............. "
Det er en almindelig misforståelse at "OCEANA" var et tysk selskap. De hadde nemlig en del aksjonær som var tysk, men selskapet var registrert i Larvik og hovedaksjonær og styreformann var Christen Christensen med Johan Bryde som styremedlem.
Dette har en viss betydning historisk fordi det var dette selskap som ga starten på hvalfangsten i sydishavet.
Jeg vedlegger et lite skrift vedrørende saken som jeg har skrevet.
Hvis dere ønsker så kunne dere kanskje legge ved en liten fotnote om saken.
Vennlig hilsen
Kristoffer

 

A/S OCEANA OG HVALFANGST
            Det var selskapet A/S Oceana som i 1893 sendte "Jason" til Sydishavet for å undersøke mulighetene for hvalfangst der og som også året etter i 1894 sendte "Jason, "Herta" og "Castor" til Sydishavet i samme ærend. Begge ekspedisjoner ledet av kaptein C.A. Larsen.
            Det har vært hevdet at dette selskap har vært et tyskeiet selskap, hvilket er feil.
            Selskapet ble etablert i Sandefjord som et norsk selskap 23/2 1887 av Chr. Christensen og C. Lindenberg ( Representant for Woltereck & Robertson i Hamburg, Tyskland som kjøpte og foredlet sel- og hvaloljen fra bl. a. Chr. Christensens fartøyer). Aksjekapitalen var på kr. 94.000. Christensen og Lindenberg representerte samtlige aksjer, hvor Christensen hadde majoriteten. Selskapet ble dannet for drift av de 5 bottlenosefangere: "Polarstjernen", "Cito", "Franklin", "Penda" og "Aries" som Christensen året før hadde kjøpt av et konkursbo i Larvik for kr. 73 000.
            De to første driftsår var gunstige med overskudd på henholdsvis kr. 43 096 og kr.23.620.
            I mars 1889 kjøpte selskapet ytterligere 5 skip av Christensen: "Jason", "Elida", "Herta", "Fortuna" og "Fremad". Gonvig Trankogeri fulgte også med. Aksjekapitalen ble utvidet til kr. 600.000. Selskapets vedtekter er datert 29. mai 1889.
            Når loven av 17. mai 1890 gjorde det nødvendig for ethvert selskap engasjert i handel å registrere seg, ble A/S Oceana registrert i Sandefjord firmaregister 21/3 1891.
            William Robertson i Hamburgfirmaet Woltereck & Robertson var opprinnelig fra Skottland.
            Samtlige arkiver i forbindelse med Sandefjord Handelsregister ble flyttet til Larvik før krigen 1940 - 1945. Det ble dengang sagt at tyskerne fjernet papirene i forbindelse med denne registreringen under krigen for å kunne hevde at A/S Oceana var et tyskeiet selskap. Likeså ble norske kilder forvrengt. På denne måten skulle tyskerne kunne vise til lange tradisjoner med forskning og hvalfangst i Antartik
            Når jeg i 1994 forsøkte å finne registreringspapirene i Brønnøysundregistrene som naturlig var, fikk jeg til svar at hele boken i det aktuelle tidsrom var borte.
            Jeg klarte imidlertid å spore opp et eksemplar ved Riksarkivets Bibliotek i Oslo, som jeg siterer i sin helhet under:

Hr. Fogden i Laurvik.

            Overensstemmende med lov af 17de mai 1890 tillader jeg mig herved at anmelde til registrering det uansvarlige aktieselskab

OCEANA.
1.         Statuttene er af 29de mai 1889.
2.         Selskabets formaal er at drive sæl-, hval- og botlenosefangst, kogning, raffinering og salg af olie.
3.         Forretningskontoret er på Framnæs i Sandeherred.
4.         Aktiekapitalen er kr. 600,000, fordelt paa 300 aktier a 2000 kr.
5.         Aktiebrevene lyder paa navn.
6.         Aktierne er fuldt indbetalte.
7.         Ingen bekjendtgjørelse i offentlige tidender er paabudt.
8.         Selskabets bestyrelse bestaar af skipsreder Chr. Christensen, Framnæs i Sandeherred og skipsreder Johan Bryde i Sandefjord.
9.         Alene Chr. Christensen kan tegne selskabets firma.
                        Firmategningen sker saaledes:

                                               for aktieselskabet Oceana

                                                                                  Chr. Christensen.

         En afskrift af selskabets statutter samt forhandlingsprotokollen for 9 febr. 1891 til legitimation af bestyrelse vedlægges. - Ligeledes følger kr. 20 til registrering og kundgjørelse.

                                 p.t. Sandefjord den 21de Marts 1891.

                                 Chr. Christensen,                                   Johan Bryde.

         Registreret i dag i Fogderiets Handelsregister, Afdeling B. Folio 2, med Bemærkning, at Akieselskabet under 24 Februar 1887 er anmeldt efter lov af 3 Juni 1874.

                                 Laurvigs Fogedembede 25 Marts 1891.

                                                           G. J. Urbye.

         På A/S Oceanas konsituerende generalforsamling ble Chr. Christensen valgt til selskapets bestyrer, en stilling han hadde til 1. januar 1898.
         Den 15. august 1892 ble den avgjørende beslutning fattet om å sende "Jason" på fangst i Sydishavet, "etter forslag av bestyrelsen", det vil si Chr. Christensen.
(C. A. Larsens etterkommere har i den senere tid forsøkt å fremme den tanke at det var C. A. Larsen som tok initiativet til det som senere la grunnlaget for norsk hvalfangst i Antartik, noe C. A. Larsen selv også forsøkte å markedsføre ved bl. a. å hevde at A/S Oceana var et tysk selskap regstrert i Hamburg og eiet av Woltereck & Robertson som således ble videreført av Sigurd Risting, mot begges bedre vitende.)
         Da C. A. Larsen, 30 år gammel, ble ansatt som kaptein på "Jason" i 1890, hadde han 1885 - 1889 ført Christensens mest berømte bottlenosefanger, bark "Fortuna".
         A/S Oceana var på denne tiden det største selfangstfirma i verden.
         I 1895 ble det så vidt balanse i driften. Fra da av begynte man etter hvert å avvikle rederiet. Christensen sa opp sin disponentstilling fra 1. januar 1898 og trakk seg helt ut av rederiet.
         Svigersønnen Johan Bryde ble ansatt, og han og Woltereck & Robertson eide da alle aksjene. I februar ble "Jason" solgt til hertugen av Abruzzerne for eng. pund 6 000. Han døpte skuten om til "Stella Polare" og foretok med den 1899/1900 den kjente ferd til Franz Josephs Land.
         Selskapets aksjekapital ble nedskrevet til kr. 145 000.
         Den 6. september 1899 ble aksjekapitalen nedskrevet til kr. 100 000, og den 11. august 1905 til kr. 94 000. Samtidig avløste Jean B. Linaae konsul Bryde som disponent.
         20. desember 1909 ble selskapet oppløst.
         De 6 skip som var igjen: "Aries", "Cito", "Franklin", "Fortuna", "Fremad" og "Herta", samt Gonvig Trankogeri ble da overtatt for kr. 215 000 av et nytt A/S Oceana med Haldor Virik som disponent.
         Det lykkes heller ikke det nye selskap å skaffe rentabel drift, og det ble oppløst like før utbruddet av 1. verdenskrig.
         Hensikten med de to ekspedisjonene var å forsøke å finne retthval. Det fant de ikke.
         Fra den første ekspedisjonen i 1892/1893 bragte de med hjem de første fossile stener funnet i antartik.
         Den andre ekspedisjonen i 1893/1894 besto foruten C. A. Larsen på "Jason" av kaptein Carl Julius Evensen på "Herta" og kaptein Morten Pedersen på "Castor" og med forsyningskipet "Ørnen" ført av kaptein Carl Englund. Tilsammen ca. 100 mann.
         De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn Land, Chr. Christensens Island og King Oscar II Land.
         C. A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antartik. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval.

INGRID CHRISTENSEN
         Den første og til dato den eneste kvinne som har oppdaget nytt land i Antartik er Ingrid Christensen: Prins Harald Kyst på Queen Maud Land.

 

CONSUL LARS CHRISTENSEN'S 9 SYDHAVSEKSPEDISJONER

1.   ODD 1 EKSPEDISJON.

Fra 4. januar til 23. januar 1927. Undersøkte farvannet mellom Syd Shetland og Peter I øy.
Eyvind Tofte var leder og kaptein var Ant. A. Andersen.

2    FØRSTE NORVEGIA EKSPEDISJON.

Fra 26. september 1927 til 22. januar 1928. Undersøkte farvannet rundt Bouvet Øya
(Det opprinnelige programmet var langt mer omfattende).Kaptein Harald Horntvedt var leder.

3    ANDRE NORVEGIA EKSPEDISJON.

Fra 14. oktober til 8. november 1928. Undersøkte Bouvet Øya og Peter I Øya.
Dr. Ole Olstad var leder og Nils Larsen var kaptein.

4    TREDJE NORVEGIA EKSPEDISJON.

Fra 3. oktober 1929 til 23. mars 1930. Undersøkte kysten fra Enderby Land til Coats Land.
Marinekaptein og pilot Hjalmar Riiser-Larsen var leder og Nils Larsen var kaptein.

5    FJERDE NORVEGIA EKSPEDISJON.

Fra 4. oktober 1930 til 15. mai 1931. Undersøkte rundt hele Sydpolkalotten, rundt kysten fra 20oW til 45oØ og Haakon VII Hav rundt Bouvet Øya. Dette var således den 5 omsegling av Sydpolkalotten.
Major Gunnar Isachsen og marinekaptein og pilot Hjalmar Riiser-Larsen var ledere og Nils Larsen var kaptein.

6    FØRSTE THORSHAVN EKSPEDISJON.

Fra 6. januar til 19. februar 1931. Undersøkte fra ca 83oØ til ca. 31oØ.
(Den fjerde Norvegia ekspedisjonen og den første Thorshavn ekspedisjonen var begge i sesongen 1930/31).
Lars Christensen var leder.

7    ANDRE THORSHAVN EKSPEDISJON.

Fra 31. desember 1932 til 7. mars 1933. Undersøkte kysten av Enderby Land og vestover.
Formålet var også å prøve og landsette Riiser-Larsen's antartic ekspedisjon.
Lars Christensen var leder.

8    TREDJE THORSHAVN EKSPEDISJON.

Fra 20. desember 1933 til 27. februar 1934. Den 6 omsegling av Sydpolkalotten.
Lars Christensen var leder.

9    FJERDE THORSHAVN EKSPEDISJON.

Fra 28. desember 1936 til 7. februar 1937. Undersøkte fra ca. 80oØ til ca. 30oØ. Lars Christensen var leder.

 

Kilde: Kristoffer F. Wegger
Sist oppdatert: 19/4-2006 (RI/OL)