1881 Bk JASON
                                                                                     HISTORIE

Type:

Seilskip m/hjelpemaskin, bark, selfanger,
skrog av tre/sail ship w/auxiliary engine,
bark, sealer, wooden hull

 

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1881

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Rødsverven ( Framnæs Mekaniske Værksted ), Sandefjord

Eier (owner):

Christen Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

495 brt, 357 nrt

Dimensjoner (size):

L: 147’, B: 30,6’, D: 17,1’

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil (sail), m/hjelpemaskin på 60BHK

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (donkey boiler )

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere / Masters
Mauritz Jacobsen 1881-, 1891
C. A. Larsen
C. Evensen 1898

 

 

Historikk:

1881 Bygget som selfanger JASON på Rødsverven (A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen.
1886 Solgt til A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Satte av Fridtjof Nansen og hans kamerater i land på Øst-Grønland
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen som disponent) A/S Oceana var et selskap startet 23/2-1887 av Christen Christensen og tyskeren C. Lindenberg (han var representant for Woltereck & Robertson i Hamburg)
1890 Kaptein C. A. Larsen ble ansatt som kaptein på JASON, 30 år gammel.
1892 Ble benyttet som forskningsskip i Antarktis i tiden 1892 til 1894.
Hensikten med de to ekspedisjonene var å forsøke å finne retthval. Det fant de ikke. Fra den første ekspedisjonen i 1892/1893 bragte de med hjem de første fossile steiner funnet i Antarktis.
1883 Den andre ekspedisjonen i 1893/1894 bestod foruten C. A. Larsen på JASON, av kaptein Carl Julius Evensen på HERTA og kaptein Morten Pedersen på CASTOR og med forsyningskipet ØRNEN, ført av kaptein Carl Englund. Til sammen ca. 100 mann.
De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn Land (1893), Chr. Christensens Island og King Oscar II Land.
C. A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antarktis. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval denne gang heller.
1898 Oceana ble overtatt av Johan Bryde, Sandefjord. Solgt til Luigi Amedeo Abruzzi, brorsønn av kong Umberto av Italia for £6.000 (NOK 108.000). Omdøpt STELLA POLARIS. Ombygget til polarskip.
1899 I dette året foretok Abruzzi en tur til Frans Josefs Land. Hans onkel ble myrdet mens han var borte og enken lot lage en sølvkopi, den kostet 12.000 lire, av STELLA POLARIS og stilte den opp foran jomfru Marias undergjørende bilde i domkirken i Torino.
1909 I juli ble STELLA POLARIS forært som skoleskip til en forening i Roma. Den ble slept fra arsenalet i Spezia og forankret ved Ripa Grande i elven Tiber, like ovenfor
Aventinerhøyden (en av de syv høyder Roma er grunnlagt på (Caplex)

 

 

History in English:

1881 Built as sealer JASON by Rødsverven (A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen.
1886 Sold to A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Landed
Fridtjof Nansen and his crew on shore on East-Greenland.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen as manager) A/S Oceana was a company started 23/2-1887 by Christen Christensen and the German C. Lindenberg (he was a representative of Woltereck & Robertson in Hamburg).
1890 Captain
C. A. Larsen became captain on JASON. He was then 30 years old.
1892 Started as exploration vessel in the Antarctic in the years of 1892 to 1894. The task for the exploration was to find right whale. They didn't find any. They brought home the first fossil stones from the Antarctic.
1893 The second expedition in 1893/94 consists of C. A. larsen on JASON, Captain Carl Julius Evensen on HERTA as well as Captain
Morten Pedersen on CASTOR and the supply ship ØRNEN, under command of captain Carl Englund. All together abt. 100 men.
They discovered a series of islands and new land such as
Foyn Coast (1893), Chr. Christensen Island and King Oscar II Land.
C. A. Larsen and Søren Andersen did the first skiing on the Antarctic. They found more fossils, but they didn't find any right whale this time either.
1898 Taken over by Johan Bryde, Sandefjord. Sold to Luigi Amedeo Abruzzi, son of the brother of king Umberto of Italy, for £ 5.000 (NOK 108.000). Renamed STELLA POLARIS. Converted to a polar vessel.
1899 In this year Mr. Abruzzi sailed to Frans Josef’s Land. His uncle was murdered and the widow made a silver replica of STELLA POLARIS at a cost of 12.000 lire and placed it at the virgin Marias wonder working picture in the cathedral of Torino, Italy.
1909 In July the STELLA POLARIS was given as training ship for an association in Rome. She was taken under tow from the arsenal in Spezia and anchored at Ripa Grande in river Tiber, a little upstream of the Aventinerhights.

 

 

 

 

Kilde: Narve Sørensen, boken "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953" av H. Bogen. Egne notater
Sist oppdatert:
22.8.2012   OL

"JASON" til Sydishavet på sel- og hvalfangst

 

Det første norske fangstforsøk i Antarktis

 

Selfangeren "JASON", kaptein Larsen, skal forsøke sel- og hvalfangst i Sydishavet. Skipet avgår herfra primo september (1892).
Dette blir altså det første norske fangstforsøk i Sydishavet – "og vil det sees, at Normænde ogsaa paa dette Felt, der ligger saa langt væk, anser seg i stand til at konkurrere med saavel Amerikanerne som Englænderne".
"JASON" eies for en del av av verftseier Chr. Christensen gjennom hvem vi vil ønske det driftige og foretagsomme rederi , "som her optrer som Banebryder for en ny æreful Virksomhed" til lykke med foretagende og samtidig uttale det håp at resultatet av dette første forsøk må føre til fortsatt og utvidet forretning i Sydishavet.

 

Utdrag fra avisutklipp fra Sandefjords Blad fra 1892. Utlånt av Arne Lyrvang