1905 bark/DS/Flk AVIEMORE (002190501)

Type:

Seilskip, hvalkokeri/sail ship, whale processing factory

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1870/8

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

W.Hood & Co, Aberdeen, Skottland

Eier (owner):

Alfa & Beta (Thor Dahl og A:F.Klaveness (1900)), Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.109 brt, 1.043 nrt

Dimensjoner (size):

L: 214,9', B: 36,8', D: 22,2'

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

6 x trykk-kokende kjeler, 4 x spekk-kjeler av åpen type.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HNBM

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil og dampmaskin.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

Hjelpekjeler

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører
A. Sørensen 1889- M. Sørlie 1891- K. G. Hansen 1900- Ing. Bryde 1909 Hansen 1913- M. M. Aase -1914

 

 

Historikk:

1870 Bygget som seilskute, fullrigger AVIEMORE ved W.Hood, Aberdeen, Skottland for G.Thompson & Co., Aberdeen. Etter sigende var prisen £40.000 da den var ny..
1888 Innkjøpt til Norge fra Aberdeen
1889 Registrert i Norge uten eier og hjemstedshavn ifølge Lloyds reg.
1890 Ifølge Lloyds Records av 1890 så var den registrert i Fredrikstad. Som eiere Ellen Lines Ship Co(?). Om man ser i boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord" så står den med A/S Aviemore (L.G.S.Larsen, Hauan som disponent), Sandefjord som eier mellom 1891 og 1908. Rigget om som bark.
1900 Solgt til Johan Bryde. Trer inn som disponent for A/S Aviemore frem til 1905. Ombygget.
1905 Innkjøpt av A/S Alfa & Beta (Thor Dahl) 11/3-1905 fra Johan Bryde for Nkr.30.000.
1908 Ombygget til flytende hvalkokeri. 6 trykk baserte kjeler og 4 stk åpne kokekar ble installert. Kapasiteten var da 100 fat i døgnet. Skipets lastekapasitet var ca. 4.000 fat.
Innleid av Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (Thor Dahl og Ingvald Bryde (Chr.Christensens svigersønn)) for fangst ved Syd-Georgia. Selskapet hadde kjøpt Ernest Swinhoe's lisens fra The South Georgia Exploration Company for £ 1.500. AVIEMORE kom til Syd Georgia med hvalbåten EDDA. I.M.Bryde var kaptein. De benyttet Godthul som base.
1912 Thor Dahl skriver til Den Kongelige Danske Regjering i Kjøbehavn om konsesjon for hvalfangst på Grønland for kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA. Konsesjonen ble ikke innvilget. Lars Christensen overtar som disponent.
1913 Thor Dahl og Lars Christensen overtar Thos.J.Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo. Her ble de anvist til et felt ved Libreville. Dette feltet ga et magert utbytte.
1914 Da verdenskrigen brøt ut blev AVIEMORE satt i fraktfart.
1916 Forsvant i Atlanteren i november på reise fra Halifax, Nova Scotia til Liverpool med trelast. Rederiet oppgir at det var 17 mann om bord, konsulatet oppgir 14.
1918 Hvalfangerselskapet Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

 

 

History in English:

1870 Built as sail ship AVIEMORE by W.Hood & Co., Aberdeen, Scotland for G.Thompson & Co., Aberdeen. According records the price was £40.000 as new by that time.
1888 Purchased to Norway from Aberdeen
1889 Registered in Norway in the Lloyds Record of 1889 with no owner or port of registery.
1890 According Lloyds Records of 1890 she was registered with Fredrikstad as home port. As owner noted Ellen Lines Ship Co(?). According the book "Seilskip i Sandar og Sandefjord" it's written A/S Aviemore (L.G.S.Larsen, Hauan as manager), Sandefjord as owners between 1891 and 1900. Re-rigged as barque.
1900 Sold to Johan Bryde. Management of A/S Aviemore taken over by Johan Bryde..
1905 Purchased by Alfa & Beta (Thor Dahl), Sandefjord 11/3-1905 from Mr.Johan Bryde for NOK.30.000..
1908 Converted to floating whale processing factory. 6 off pressure boilers and four open boiling facilities were installed. Capacity calculated to 100 bbls per day. Ship loading capacity was abt.4.000 bbls.
Hired by Bryde & Dahls Hvalfangerselskab for whaling at South-Georgia. The company bought Ernest Swinhoe's license from The South Georgia Exploration Company for £ 1.500 and the AVIEMORE arrived South Georgia with the catcher EDDA. I.M.Bryde was the captain. Godthul was used as base.
1912 Thor Dahl wrote a letter to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license of whaling at Greenland. The licens not granted. Lars Christensen took over as manager.
1913 Thor Dahl and Lars Christensen take over the license from Mr.Thos.J.Wiborg giving permission for whaling on the coast of French Congo. They were appointed to do whaling outside Libreville. The catch was very poor.
1914 As the world war break out, AVIEMORE was used as regular freighter.
1916 Disappeared in the Atlantic Ocean in November, on route from Halifax, Nova Scotia to Liverpool, with load of wood. The company said it was 17 men onboard, but the consulate said 14. .
1918 The whaling company was deleted from the registers.

 

 

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma THOR DAHL 1887 -1937" av Hans Bogen.
Sist oppdater: 18/06-2008

 

Klipp fra boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937", et jubileumsskrift av Hans Bogen.

         Men det var først i 1908 at Thor Dahl skulde få realisert sine planer om et sydhavsselskap. Han startet da sammen med Ingv. Bryde «Bryde & Dahls Hvalfangerselskap». Dessverre er den eldste bevarte styreprotokoll fra 1910, så for de to første års vedkommende må vi bygge vår fremstilling av selskapets historie på muntlig tradisjon.

         Et chilensk selskap i Punta Arenas hadde fått en license på Syd-Georgia med rett til å drive mineralogiske undersøkelser og selfangst. At licensen også omfattet rett til hvalfangst var nærmest en tilfeldighet, men det var det som gjorde den verdifull for folk fra Sandefjord. Chilenerne var villige til å selge sin license mot å få refundert de £ 750 de alt hadde betalt i avgift til Storbritannia. Den sum lånte Dahl i «Sandefjords Aktie-Kreditbank» og de £ 750 blev telegrafisk overført til Punta Arenas.

         Den 28. juli 1908 skriver Thor Dahl til «Tønsberg Privatbank»:

         «Jeg har sammen med Hvalfangstbestyrer Ingvald Bryde kjøpt License paa South Georgia og starter sammen med ham et Hvalfangerselskap med to nye Fangstbaader og flydende Kogeri. Da vi mener at Hvalfangst paa South Georgia er en meget lønnende Bedrift ønsker vi helst ikke at have andre med saafremt vi kan erholde tilstrækkelig Kapital laant det første Aar. Et saadant selskap med udstyr og Folkehyrer(?) fra det gaar ud til det er Hjemme igjen andrager til vel 500 000 kroner.
         Da jeg som Meddirektør i Aktie-Kreditbanken (Dahl var blitt medlem av direksjonen i 1907 efter lensmann Jakobsens død. Har var tillike direksjonsmedlem i Sandefjords Sparebank) der er en forholdsvis liden Bank, som der stilles mange Krav til, ikke vil engagere denne Bank for saa store Beløp tillader jeg mig at forespørge om det skulde konvenere Dem sucsesive at forstrække «Bryde & Dahls Hvalfangerselskap» med et Laan (Kassacredit) indtil kr. 300 000 ...... »

         Dahl fikk ikke den forønskede kassakreditt i «Tønsberg Privatbank», men mot å deponere aksjer for et pålydende beløp av 75 650 kroner fikk han en kassakreditt i «Aktie-Kreditbanken i Sandefjord» stor 50 000 kroner. Thor Dahls gjeld til «Aktie-Kreditbanken» var derved i 1908, foruten vare- og eiendomsgjeld, kommet op i kr. 83 770,64.
         Selskapet skulde i det hele få en smertefull fødsel. Det hadde kontrahert 2 nye hvalbåter, EDDA og SNORRE, ved Aker Mek.Verksted, men klarte bare å betale den ene, den andre blev liggende ved verkstedet og først innløst i 1909. Til flytende kokeri leide man AVIEMORE av «Alfa & Beta» mot 5 procent av nettofortjenesten og mot at «Bryde & Dahl» kostet på skuten for 4.000 kroner i «nye Seil, Rig og Taugværk».
         Meningen hadde vært at Dahl og Bryde skulde ha hver sin halvpart i interessentskapet og svare for en halvpart hver av gjelden. Men da Bryde skulde dra sydover med «Aviemore» og den ene hvalbåten, fikk han betenkeligheter og bad Dahl overta ytterligere en fjerdepart i selskapet. «Du har lettere for å greie din halvpart enn jeg for å greie min,» skal Dahl ha svart, men han kjøpte halvparten av Brydes halvpart.
         Det var fremdeles smalhans da AVIEMORE våren 1909 kom hjem med 3.400 fat olje. Man manglet helt enkelt kontanter til avmønstringen. Ved hjelp av losene fra Vasser blev AVIEMORE dirigert til Oslo, og dit inn reiste også Dahl. Han henvendte sig til bankchef Castberg i Christiania Bank- og Kreditkasse og spurte om han kunde få låne på lasten. Det fikk han, men han måtte leie en stor kjeller ute i byen og lagre de fulle oljefatene der. Hver gang et oljesalg skulde effektueres- den gang solgte man ofte oljen i småpartier på 25 til 100 fat - kom visergutten i Christiania Bank- og Kreditkasse med nøklen til «hvelvet» (til kjellerdøren), og låste op så man kunde få det solgte oljeparti ut, hvorpå døren igjen blev behørig låst.