00219090320001 DS/Flk BOMBAY i sommeropplag i Fjellvik, Sandefjord. Bilde via Anders Christensen (postkort).

1909 DS/Flk BOMBAY (002190903)

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, whale processing factory

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882

Bygg nr.:

432

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.700 tdw, 3.216 brt

Dimensjoner (size):

L: 336,8' – B: 41,4' – 26,5’

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret. 1.500 IHK (270 NHK). Bygget av Blair & Stockton, UK

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), kullfyrt m/3 fyrganger i hver. Bygget ved Blair & Stockton, UK

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som kombinert last.- og passasjer dampskip BOMBAY ved C. Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Sjøsatt 17/06-1882. Ble chartret av Shaw, Saville & Albion Line som emigrantskip. Hun var søsterskip av DS FLORIDA , senere DS/Flk ØRN (A/S Ørnen).
1909 Innkjøpt av Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Ombygget til flytende hvalkokeri med prosessutstyr og faste oljetanker ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Hun ble dokksatt i Nylands Værksteds nye dokk i juli (bygget ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). Morgenbladet skrev at ”det var den største båt som noen gang hadde vært dokksatt i Kristiania”.
Hun var datidens største kokeri og fanget i Antarktis. Navnet BOMBAY ble beholdt.
Om høsten gikk hun til isen for første gang, med sine to hvalbåter SVIP og SKJOLD.
Som bestyrer var ansatt skipsfører Jørgen Øhre. Av hvalbåter hadde man 2 ½(!). Saken var at A/S Ørnens kokeri ØRN og A/S Nors kokeri BOMBAY, delte en hvalbåt som man hadde leiet inn fra det færøybaserte selskapet Emma. Båten het FUNDING, og skulle levere annenhver hval til henholdsvis ØRN og BOMBAY.
Historien sier at maskinisten på ØRN hadde lagt merke til at ØRN fikk alle de største hvalene, og BOMBAY fikk de minste--. Han spurte så skytteren på FUNDING, en fra Nøtterøy, hvorfor han fordelte hvalene slik? ”Jo”, svarte skytteren, ”Øhre (bestyreren på BOMBAY) har sittet i ligningskommisjonen for Nøtterøy i flere år, og han har satt meg i så stor en skatt.”(!).
1910 Denne sesongen dro BOMBAY til isen med tre hvalbåter. SKJOLD, og to nybygg levert fra
Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo), hvalbåtene KLO og NEB.
1912 Solgt/overført til A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord. Navn uendret. Fanget hovedsakelig ved Syd Shetlandsøyene. 
1914
For å øke produksjonskapasiteten fikk kokeriet to nye trykk kjeler og samtlige åpne koker ble påbygget i høyden.
1916 På høsten får BOMBAY installert trådløs telegraf i USA..
1920 På generalforsamlingen 15/09-1920 ble det vedtatt å selge kokeriet BOMBAY.
1921 I august overført til A/S Congo/Gabon (S. L. Christensen), og omdøpt til PROFESSOR GRUVEL (til ære for franske styresmakter for å pleie fangstrettighetene innenfor den franske territorialgrensen i koloniene Kongo og Gabon). Gikk i ordinær fraktefart ut året.
1922 I fangst på feltene utenfor Kongo og Gabon frem til 1926
 
1927
Utleid til A/S Ørnen som transportskip for den antarktiske 1927/28 sesongen men forliste etter kollisjon med ismasser utenfor Syd Shetlandsøyene den 10/10-1927

 

 

 

1882 Built as a combined cargo- and passenger liner SS BOMBAY by C. Mitchell & Co., Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Launched on 17/06-1882. Chartered by Shaw, Saville & Albion Line as immigrant carrier. She was the sister ship of SS FLORIDA, later became SS/Fl.F ØRN (A/S Ørnen).
1909 Purchased by Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Converted to a floating whaling factory at Framnæs mek. Verksted, with processing equipment and fixed oil tanks. S
he docked at Nylands Værksteds, Kristiania (Oslo) in the new drydock (built by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). The Morgenbladet (newspaper) wrote ”this was the biggest ship ever dry docked in Kristiania (Oslo)”.
She was the biggest floating factory whaling in the Antarctic at that time.

That autumn she went to the Antarctic for the first time in company with her two catchers SVIP and SKJOLD.
As manager was employd captain Jørgen Øhre. The expedition had two and a half catcher! The reason was that the company A/S Ørnens factory
ØRN and A/S Nors factory BOMBAY, chatered a catcher from the Faroe based company Emma. The catchers name was FUNDING, and should deliver every second whale to Fl.F ØRN and BOMBAY.
The history says tha an engineer on the factory ØRN had observed that ØRN had all the big sized whales, and BOMBAY had the smallest--. He asked the shooter on FUNDING, a man from Nøtterøy, the reason? ”Well”, replied the shooter, ”Mr. Øhre (the manager of BOMBAY) sat in the tax commission for his home place for many of years, and he gave him a very high taxation.”(!).
1910 This season the BOMBAY went to the Antarctic with three catchers. SKJOLD, and two new buildings delivered by
Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo), the catcher KLO and NEB.
1912 Sold/included in A/S Ørnen
(S. L. Christensen), Sandefjord. Name unchanged. Whaling mainly at the South Shetland Islands.
1914 Increased the process capacity by two new pressure boilers and the open boilers was extended to a higher level.
1916 This year the BOMBAY had a wireless telegraph installed in the USA.
1920 On general meeting on 15/09-1920 a decision was taken to sell the BOMBAY.
1921 In August transferred to A/S Congo/Gabon (S. L. Christensen). She was renamed PROFESSOR GRUVEL to honour the French Government and cultivate the right to do whaling within the French territorial waters in the colony of Congo and Gabon. Did ordinary freight trading throughout the year.
1922 Whaling on the whale fields off the coast of Congo and Gabon until 1926.
1927 Hired out to A/S Ørnen as transport carrier for the Antarctic whaling season 1927/28. Sank after collision with the ice masses outside the South Shetland Islands on 10/10-1927.

 

 

Kilde: Narve Sørensen, "Thor-Glimt", "A/S Ørnen 1903-1953", ”Den moderne hvalfangsts historie” Tønnessen
1967, www.The Ship List
Sist oppdatert: 29/07-2009

 

00219090320001 DS/Flk BOMBAY i fangst i Deception Bay. Bilde via "Thor-Glimt"

 

         Det var nødvendig å søke ly nær land både på grunn av utenbords flensing og tilgang til ferskvann til produksjonen. Ferskvann ble hentet på land. Senere fikk man evaporatorer om bord som sikret vanntilførselen.

 

JØRGEN ØHRE
Som bestyrer ble ansatt skipsfører Jørgen Øhre. Jørgen Øhre ble ansatt som bestyrer 28/09-1909. Han var ansatt for en periode av fire år.
Øhre begynte sin karriere som fangst mann rundt 1891. Da som skipper på bottlenose fangere. Så var han ansatt av Hans Ellefsens hvalstasjon ved Island. Var bestyrer med Albert Grøns selskap Skjold & Værge med felt på Svalbard. Så hadde han tre sommere som bestyrer for Albert Grøn og A. F. Klaveness selskap Urd på Færøyene før han kom til A/S Nor og BOMBAY. Høsten 1913 begynte han en ny karriere, denne gang som bestyrer av Tønsbergselskapet A/S Hektor

 

 

Salongen ombord i BOMBAY etter levering av hvaloljen i Rotterdam, våren 1913.
De fire første personer til venstre er hollendere. Så kommer fru Olava Paulsen, hvalfangstbestyrer Julius Paulsen, Søren L. Christensen, hvalfangstbestyrer Jørgen Øhre, fru Marie Øhre, frøken Mathilde Øhre (senere fru Lund), Henry Øhre.
På veggen bilder av Chr. Christensen og Ole Wegger

 

00219090320003 DS/Flk BOMBAY i Deception Bay. Bilde via "Thor-Glimt"