00219200120006 DS/Flk FALK i isen

1920 DS/Flk FALK (002192001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri/Steam ship, floating factory

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1891/02

Bnr (Sno).:

650

Bygger (yard):

Palmer & Co. Ltd, Jarrow, Newcastle UK

Eier (owner):

Aktieselskapet Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen/Søren L. Christensen

Klasse (Class).:

DnV +1A1 med fribord

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.400 tdw, 4.503 brt

Dimensjoner (size):

L: 374', B: 46,5', D: 28,2'(ft)

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

Hvaloljetanker

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Palmer triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 25"-45"-73", slag/stroke: 48, 385 NHK. Bygget ved Palmer & Co. Ltd, Newcastle, UK

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler, dim.: 14' x 16,7'(ft), kullfyrt, 6 fyrganger i hver kjel. Total heteflate: 6.311 kv/ft. Arbeidstrykk: 160 PSI. Bygget av Palmer & Co. Ltd, Newcastle UK

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

pers,

 

 

Historikk:

1891 Bygget som stykkgodsbåt SAINT ENOCH ved Palmer's Co. Ltd., Newcastle til British & Foreign S.S.Co., Liverpool (Rankin, Gilmour & Co.). Sjøsatt 29/10-1890. Levert i februar 1891.
1903 Solgt til W. Petersen, omdøpt TORONTO.
1904 Overtatt av Britain S.S Co, Ltd., London (Watts, Watts & Co.) omdøpt SANDHURST
1911 Solgt til A/S Laboremus (
T. Dannevig), Sandefjord for kr. 295.579 og ombygget til hvalkokeri ved Porsgrunn mek. verksted for kr. 288.280,00. Omdøpt ROALD AMUNDSEN II.
Under første verdenskrig gikk det i fraktfart.
1919 Kondemnert etter brann i Philadelpia 16/1-1919. Vraket ble solgt av assurandørene til Skips-A/S Fandango, Sandefjord (Chr. Christensen jr)
1920 Rekonstruert som hvalkokeri 1920/21
1921 Solgt til A/S Ørnen, Sandefjord (Søren L. Christensen) for kr. 5,5 mill. og omdøpt FALK.
Kjøpet skulle vise seg å være meget heldig for selskapet. I regnskapet for sesongen 1921/22 het det: Skipet har på denne første tur vist seg meget gunstig for selskapet, idet fangsten er forøket med ca. 9.000 fat olje, der har bragt en merinntekt av ca. 1.100.000,00 kroner.
Lasten til FALK ble solgt til det amerikanske selskapet Proctor & Gamble.
1926 Denne høsten ble kokeriet og ekspedisjonen forsinket grunnet kullstreik i England. Samtidig så var bestyrerstillingene på begge kokeriene (FALK og
ØRN II) ledige. Det ble så vedtatt å legge den samlede flåte under en ledelse. Valget falt på Lars Anton Andersen fra Sandar. Han skulle være skytter på HAUKEN, Samtidig som han var bestyrer på begge kokeriene. Lars Anton Andersen fikk tidlig ry som en av de beste hvalskyttere i isen.
Historien sier at da Lars Andersen vokste opp skal han ha vært litt av en røver og umulius. Han elsket den hasardiøse sporten i å hoppe på isflak om våren. Mor hans var engstelig og skal ha sagt at ”skulle ønske Vår Herre ville sende en sykdom på ham, så han ikke ble så vill”!
1927 Sesongen 1927/28 startet 29/09-1927 ved iskanten, nesten en måned tidligere enn vanlig, startet dårlig. PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) var befraktet som transportskip og hjelpekokeri, kom til feltet 10/10-1927, men total forliste to dager senere. Kokeriet fikk ikke den assistanse som var forventet. Hva som verre var, kull som skulle holde kokeriene i drift, gikk tapt ved forliset. Totalt ca. 3.300 tonn. Det ble innbefraktet et nytt fartøy, DS ULLSTAD (7.300 tdw, bygget 1919, Grefstads rederi-A/S, Risør) som skulle gå til Syd-Shetland med en ny last på 4.684 tonn kull.
Uhellene var ikke over. ULLSTAD fikk brudd i rorstammen, og måtte berges inn til Port Stanley på Falklands-øyene. FALK (og ØRN II) måtte gå helt til Falklands-øyene for å bunkre. Noe som gjorde at de mistet en måned av fangsten.
1928 Sesongen 1928/29 startet ved iskanten 09/10-1928 og frem til 25/02-1929. Da flyttet man over til tidligere felter ved Syd-Shetland frem til 29/04-1929.
1929 Sesongen 1929/30 var den første med full pelagisk hvalfangst. FALK fikk et resultat på 24.610 fat hvalolje.
1930 Sesongen 1930/31 ble den største i norsk hvalfangsts historie, så også for A/S Ørnen. Resultatet for FALK ble på 32.400 fat.
1931 Sesongen 1931/32 ble det opplag.
1933 Selskapet A/S Thor Dahl overtar som disponent for skip og selskap.
1936 Solgt 14/03-1936 til N. Stern A.G., Essen for kr. 144.772,50 for opphugging.
I de 10 sesongene det hadde vært i drift for A/S Ørnens regning hadde det produsert 292.515 fat av 4.095 hval. Etter 1930/31 hadde det, bortsett fra en liten sommertur i 1934, ligget opplagt og tjent som lagerskip.

 

 

History in english:

1891 Built as cargo ship SAINT ENOCH by Palmer's Co. Ltd., Jarrow, Newcastle to British & Foreign S.S.Co., Liverpool (Rankin, Gilmour & Co.). Launched on 29/10-1890, delivered in February 1891.
1903 Sold to W. Petersen, renamed TORONTO.
1904 Taken over by Britain S.S Co, Ltd., London (Watts, Watts & Co.) and renamed SANDHURST
1911 Sold to A/S Laboremus (
T. Dannevig), Sandefjord for Nkr. 295.579 and converted to floating whale factory by Porsgrunn mek. verksted for Nkr. 288.280,00. Renamed ROALD AMUNDSEN II. During the WWI in service as regular trader.
1919 Condemned after a fire in Philadelpia 16/1-1919. The wreck sold by the insurer to Skips-A/S Fandango, Sandefjord (Chr.Christensen jr)
1920 Converted to floating whaling factory during 1920/21
1921 Sold to A/S Ørnen, Sandefjord (Søren L.Christensen) at a price of NOK 5,5 mill. and renamed Fl/F FALK
The purchase really paid off for the company. In the financial periode for the season of 1921/22 it said: The vessel already on her first trip give a favourable income to the company, as the result has increased by abt. 9.000 barrels of oil, and an increased the income by abt. NOK 1.100.000,00.
The cargo from FALK was sold to the American company Proctor & Gamble.
1926 This autumn the factory and the expedition delayed caused by the coal strike in UK. At the same time the manager position of both expeditions was vacant (FALK and
ØRN II). A decition was made to put the whole fleet under one manager. The candidate became Mr. Lars Anton Andersen from Sandar. He should act as shooter on HAUKEN, at the same time also manager for the two factories. Lars Anton Andersen had an early reputation of being one of the best shooter in the Antarctic.
A history tell that when Lars Andersen was a young man he was a little imp and racal. He loved the hazardios sport of jumping on flakes of ice in the sea during spring. His mother became anxious of him and said ”should wish that the Lord will send him a sickness, so his not being that wild”!
1927 The season of 1927/28 started on 29/09-1927 at the edge of the ice, almost a month earlier than normal, and a bad start.
PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) was chartered as a transport vessel and auxiliary factory. She came to the whaling field on 10/10-1927, but had a total loss two days later. FALK did not get the support she needed. The worse was that the coal to keep it going, also where lost in the incident, a total of abt. 3.300 tonnes. A new vessel was chartered, the DS ULLSTAD (7.300 tdw, built in 1919, Grefstads rederi-A/S, Risør). She left for South Shetland with a new load of abt. 4.684 tonnnes of coal.
The bad luck was not over. ULLSTAD had a breakdown on her rudderstock, and had to be rescued and helped to reach Port Stanley on the Falkland Islands. FALK (and ØRN II) had to proceed to the Falkland Islands to get the bunker coal. By this they lost a whole month of the whaling season.
1928 The season of 1928/29 started at the ice edge on 09/10-1928 and continued to the 25/02-1929. Then they were moved to the whaling fields outside South Shetland until 29/04-1929.
1929 The season of 1929/30 was the first with a total pelagic whaling. The Fl/F FALK had a result of 24.610 barrels of whaleoil.
1930 The season of 1930/31 became the best in the whaling history of Norway, so also for A/S Ørnen. The result for FALK ended up with 32.400 fat.
1931 The season of 1931/32 she joined the layup buoys.
1933 A/S Thor Dahl take over as managers for the ship and company (A/S Ørnen).
1936 Sold to N. Stern A.G., Essen on 14/3-1936 for breaking at a price of NOK 144.772,50.
During the ten year of service for the account of A/S Ørnen, she produced 292.515 barrels of whale oil from a total of 4.095 whales. After 1930/31 season she had, except from a little trip at the summer of 1934, been laid up and used as storage ship.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953",
Sist oppdatert: 29/09-2009 (RI/OL)

 

00219200120002 DS/Flk FALK på havnen i Cape Town, Syd-Afrika. Bilde via Harald Fevang.

00219200120008 DS/Flk FALK. Hvalbåten NEB bunkrer kull fra kokeriet. Legg merke til at jagerbroen til Iversen, Natholmen er på plass. Broen var hengslet på midten, slik at en del kunne taes vekk ved bunkring av kull. Bilde via Harald Fevang

00219200120007 DS/Flk FALK i isen. Bilde fra ”Thor-Glimt”

00219200155001 DS/Flk FALK. Borger Andersen og Kjose fra sesongen 1928/29. Bilde fra Thor-Glimt

00219200155003 DS/Flk FALK. Fra sesongen 1928/29. Fyrbøtere på nedturen – alle snauklipt. Bakeste rekke: Einar Stensrud, Thomas Hansen, Borger Andersen. Sittende foran: Peder Steene, Kragerø og Arnt Ness, Kjose. Bilde fra Thor-Glimt

00219200155005 DS/Flk FALK. Sesongen 1928-29. Einar Stensrud, Oslo, Borger Andersen, Charles Dahl, Arne Ness, Kjose, Thomas Hansen og Fritz Johannesen. Bilde fra Thor-Glimt

00219200120008 DS/Flk FALK og ØRN II på feltet. Bilde via Harald Fevang.