00219210420001 DS/Flk PROFESSOR GRUVEL som Flk BOMBAY i sommeropplag i Fjellvik, Sandefjord. Bilde via Anders Christensen (postkort).

1921 DS/Flk PROFESSOR GRUVEL (002192104)

 

HISTORIE

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, whale processing factory

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882

Bygg nr.:

432

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle.

Eier (owner):

A/S Congo/Gabon (S. L. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Søren L. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.700 tdw, 3.216 brt

Dimensjoner (size):

L: 336,8' – B: 41,4' – 26,5’

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret. 1.500 IHK (270 NHK). Bygget av Blair & Stockton, UK

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), kullfyrt m/3 fyrganger i hver. Bygget ved Blair & Stockton, UK

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som kombinert last.- og passasjer dampskip BOMBAY ved C. Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Sjøsatt 17/06-1882. Ble chartret av Shaw, Saville & Albion Line som emigrantskip. Hun var søsterskip av DS FLORIDA , senere DS/Flk ØRN (A/S Ørnen).
1909 Innkjøpt av Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Ombygget til flytende hvalkokeri med prosessutstyr og faste oljetanker ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Hun ble dokksatt i Nylands Værksteds nye dokk i juli (bygget ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). Morgenbladet skrev at ”det var den største båt som noen gang hadde vært dokksatt i Kristiania”.
Hun var datidens største kokeri og fanget i Antarktis. Navnet BOMBAY ble beholdt.
Om høsten gikk hun til isen for første gang, med sine to hvalbåter SVIP og SKJOLD.
Som bestyrer var ansatt skipsfører Jørgen Øhre. Av hvalbåter hadde man 2 ½(!). Saken var at A/S Ørnens kokeri ØRN og A/S Nors kokeri BOMBAY, delte en hvalbåt som man hadde leiet inn fra det færøybaserte selskapet Emma. Båten het FUNDING, og skulle levere annenhver hval til henholdsvis ØRN og BOMBAY.
Historien sier at maskinisten på ØRN hadde lagt merke til at ØRN fikk alle de største hvalene, og BOMBAY fikk de minste--. Han spurte så skytteren på FUNDING, en fra Nøtterøy, hvorfor han fordelte hvalene slik? ”Jo”, svarte skytteren, ”Øhre (bestyreren på BOMBAY) har sittet i ligningskommisjonen for Nøtterøy i flere år, og han har satt meg i så stor en skatt.”(!).
1910 Denne sesongen dro BOMBAY til isen med tre hvalbåter. SKJOLD, og to nybygg levert fra
Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo), hvalbåtene KLO og NEB.
1912 A/S Nor slått sammen med A/S Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord. Navn uendret. Fanget hovedsakelig ved Syd Shetlandsøyene.
1913 Denne sommeren går kontrakten til bestyrer
Jørgen Øhre ut, og han begynner en ny karriere i Tønsbergselskapet Hector. Til ny bestyrer ansettes Thorvald Larsen, tidligere første styrmann på ØRN.
1914
For å øke produksjonskapasiteten fikk kokeriet to nye trykk kjeler og samtlige åpne koker ble påbygget i høyden.
1916 På høsten får BOMBAY installert trådløs telegraf i USA..
1920 På generalforsamlingen 15/09-1920 ble det vedtatt å selge kokeriet BOMBAY.
1921 I august solgt til det nystartede A/S Congo/Gabon (S. L. Christensen), Sandefjord sammen med hvalbåt HAVØRN for en pris av kr 2.600.000. Omdøpt til PROFESSOR GRUVEL (til ære for franske styresmakter for å pleie fangstrettighetene innenfor den franske territorialgrensen i koloniene Kongo og Gabon). Gikk i ordinær fraktefart ut året.
1922 I fangst på feltene utenfor Kongo og Gabon frem til 1926
 
1927 På sommeren i fangst på kysten av Fransk Kongo fra 26/06-1927 til 13/10-1927 med seks hvalbåter med Ole Jacobsen som bestyrer.
På høsten u
tleid til A/S Ørnen som transportskip for den antarktiske 1927/28 sesongen men forliste etter kollisjon med ismasser utenfor Syd Shetlandsøyene den 10/10-1927

 

 

 

1882 Built as a combined cargo- and passenger liner SS BOMBAY by C. Mitchell & Co., Newcastle for Nelson, Donkin & Co., London. Launched on 17/06-1882. Chartered by Shaw, Saville & Albion Line as immigrant carrier. She was the sister ship of SS FLORIDA, she later became Fl/F ØRN (A/S Ørnen).
1909 Purchased by Hvalfangerselskapet A/S NOR (Chr. Christensen), Sandefjord. Converted to a floating whaling factory at Framnæs mek. Verksted, with processing equipment and fixed oil tanks. She docked at
Nylands Værksteds, Kristiania (Oslo) in the new drydock (built by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord). The Morgenbladet (newspaper) wrote ”this was the biggest ship ever dry docked in Kristiania (Oslo)”.
She was the biggest floating factory whaling in the Antarctic at that time. She kept the name
BOMBAY.
That autumn she went to the Antarctic for the first time in company with her two catchers SVIP and SKJOLD.
As manager was employed captain Jørgen Øhre. The expedition had two and a half catcher! The reason was that the company A/S Ørnens factory
ØRN and A/S Nors factory BOMBAY, chatered a catcher from the Faroe based company Emma. The catchers name was FUNDING, and should deliver every second whale to Fl/F ØRN and BOMBAY.
The history says that an engineer of the factory ØRN did observe that ØRN had all the big sized whales, and BOMBAY had the smallest--. He asked the gunner of FUNDING, a man from Nøtterøy, the reason? ”Well”, replied the gunner, ”Mr. Øhre (the manager of BOMBAY) sat in the tax commission for his home place for many of years, and he gave him a very high taxation.”(!).
1910 This season the
BOMBAY went to the Antarctic with three catchers. SKJOLD, and two new buildings delivered by Akers mek. Værksted, Kristiania (Oslo), the catcher KLO and NEB.
1912 A/S Nor merged with A/S Ørnen
(S. L. Christensen), Sandefjord. Ship name unchanged. Whaling mainly at the South Shetland Islands.
1913 This summer the employment contract of
Jørgen Øhre is over, and he goes to a new career in the Tønsberg based company Hector. As new whaling manager of the ØRN-expedition is employd, and Mr. Thorvald Larsen, the first officer of ØRN is getting the job.
1914 Increased the process capacity by two new pressure boilers and the open boilers was extended to a higher level.
1916 This year the BOMBAY had a wireless telegraph installed in the USA.
1920 On general meeting on 15/09-1920 a decision was taken to sell the BOMBAY.
1921 In August, sold to the newly established company A/S Congo/Gabon (S. L. Christensen), Sandefjord in a packet with catcher HAVØRN. She was renamed PROFESSOR GRUVEL to honour the French Government and cultivate the right to do whaling within the French territorial waters in the colony of Congo and Gabon. Did ordinary freight trading throughout the year.
1922 Whaling on the whale fields off the coast of Congo and Gabon until 1926.
1927 In the summer season whaling on the coast of French Congo from 26/06-1927 to 13/10-1927 with her six catchers. Mr. Ole Jacobsen was the whaling manager.
In the autumn hired out to A/S Ørnen as transport carrier for the Antarctic whaling season 1927/28. Sank after collision with the ice off the South Shetland Islands on 10/10-1927.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, "Thor-Glimt", "A/S Ørnen 1903-1953", ”Den moderne hvalfangsts historie” Tønnessen
1967, www.The Ship List
Sist oppdatert: 22/03-2010 (RI/OL)