00219280120001 DS/Flk OLE WEGGER. Bilde via ”Thor-Glimt”-

1928 DS/Flk OLE WEGGER (002192801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, floating whaling factory

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1914/02

Bnr (Sno).:

935

Bygger (yard):

Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle

Eier (owner):

Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Søren L. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for hvalolje.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.500 tdw, 12.250 brt, 7.272 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 527,1’ - B: 66,6’ - D: 42,1’ - dypg.: 30'11"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

12 Hartmannsapparater (4 store benapparater)
20 trykk kjeler
12 separatorer
Evaporatoranlegg for fremstilling av ferskvann til prosess og fremdrift.
Kunne produsere 2.000 fat hvalolje i døgnet

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDGM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type quadruple exp., 4-sylindret, syl.diam.: 28,5"-41"-58"-84", slag/stroke: 54". 771 NHK. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering Co., Ltd, Wallsend

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

4 x dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 16' x 12,2', oljefyrt, Heteflate (HF): 11.268 kv/ft. Damptrykk: 220 PSI. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering Co., Ltd, Wallsend
2 x hjelpekjeler (donkey boiler)(innsatt 1929).

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som damptanker SAN LORENZO ved Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle for Eagle Oil Transport Co., London. Sjøsatt 27/12-1913, ferdigstilt i februar 1914.
1928 Innkjøpt 10/07-1928 av
Aktieselskapet Ørnen (S. L. Christensen), Sandefjord. Overtatt i september. Ombygget til hvalkokeri, men ble ikke ferdig til å delta i fangsten sesongen 1928/29 som fullverdig kokeri, men ble benyttet som hjelpekokeri.
1929 Ombygging til kokeri ble fullført sommeren 1929. Sesongen 1929/30 ble den første sesongen med full pelagisk drift for A/S Ørnen. Resultatet ble 81.627 fat hvalolje på OLE WEGGER.
1930 A/S Thor Dahl overtar som midlertidige disponenter 24/08-1930 etter at
Søren L. Christensen er blitt rammet av sykdom.
Sesongen 1930/31 begynte bra. 10/01-1930 kom det telegram fra OLE WEGGER at de i isen hadde mistet et helt propellblad og et stykke av bladet ved siden av. Til da hadde OLE WEGGER 114.500 fat olje. OLE WEGGER måtte ta den tunge veien til Cape Town for en midlertidig reparasjon, ledsaget av 5 hvalbåter. OLE WEGGER kom ikke inn i fangst igjen denne sesongen grunnet henstilling fra oljekjøperne. Hvalflåten begynte å innstille fangsten i midten av mars. OLE WEGGER forlot Cape Town med kurs for Sandefjord 23/03-1931.
1931 Sesongen 1931/32 ble det opplag.
1932 Under opplagsåret ble OLE WEGGER utstyrt med opphalingsslipp akter. Arbeidet ble utført ved Framnæs mek. Verksted A/S, Sandefjord og ombygging kostet kr.341.803. Når kokeriet forlater sin hjemhavn består produksjonsutstyret av 24 presskokere, 7 Hartmann’s spekkapparater, 5 Hartmann’s benapparater og 8 Baltic hvaloljeseparatorer. Et meget moderne kokeri etter datidens målestokk.
OLE WEGGER går til fangstfeltet for sesongen 1932/33 med 6 hvalbåter, som eneste ekspedisjon i A/S Ørnen. Som ny bestyrer var Hans Hansen, Helgeroa. Flk FALK forble i opplagsbøyen. Resultatet ble totalt 120.091 fat hvalolje, inkludert spermolje.
1933 Sesongen 1933/34 ble det en totalproduksjon på 93.248 fat hvalolje og 6.179 fat spermolje.
1934 Denne sommeren vedtar den norske regjering at bardehvalsesongen syd for 50 breddegrad skulle innskrenkes til fire måneder. Sesongen 1934/35 startet ved iskanten 01/12-1934 og ble avsluttet 31/03-1935. I forhold til de britiske hvalfangst ekspedisjonene tapte de norske på dette. Produksjonen ble 83.358 fat hvalolje og 4.626 fat spermolje. De britiske ekspedisjonene hadde allerede opparbeidet gjennomsnittlig 44.000 fat hvalolje da OLE WEGGER begynte sin fangst 01/12-1934.
1935 A/S Thor Dahl overtar som disponenter fra 30/09-1935. Sesongen 1935/36 ble ytterligere forkortet med 14 dager. Sesongen varte fra 01/12-1935 til 15/03-1936. A/S Ørnen var tildelt en hvalkvote på 95.000 fat. Kvoten ble nådd før fangstslutt denne sesongen.
1936 Sesongen 1936/37 var fastsatt til 90 dager, med start 08/12-1936 til slutt 07/03-1937. Dette året går også Storbritannia med på 90 dagers sesong. Utbytte dette året ble 92.554 fat hvalolje, 6.542 fat spermolje med 6 hvalbåter.
1937 Sesongen 1937/38 ble utbyttet 126.076 fat inkludert spermolje.
1938 Sesongen 1938/39 ble utbyttet kun 77.091 fat inkludert spermolje.
1939 Sesongen 1939/40 drar man sydover igjen. På slutten av sesongen, etter forordning av 22/04-1940, og 18/05-1940 rekvirerte den norske regjeringen kokerier, hvalbåter og oljelast og ble underlagt The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship). OLE WEGGER ble omdirigert og leverte sin oljelast i USA.
1940 Sesongen 1940/41 går OLE WEGGER til isen for den norske regjerings regning.
1941 Kapret på fangstfeltet 14/01-1941 av den tyske hjelpekrysser PENGUIN. Ført til Frankrike.
1944 Senket i Rouen 26/08-1944. Hevet igjen etter krigen, dokksatt i England. Forliserstatning mellom A/S Ørnen og Staten ble oppgjort med kr. 8.203.780.
1947 Kondemnert og solgt til Sverige for opphugging. Hugget i Gøteborg.

 

 

History in english:

1914 Built as steam tanker SAN LORENZO by Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle for Eagle Oil Transport Co., London. Launched on 27/12-1913, completed in February 1914.
1928 Purchased by
Aktieselskapet ”Ørnen” (S. L. Christensen), Sandefjord on 10/07-1928. Handed over to the new owner in September. Started conversion to whaling factory, but caused by late delivery she went to the Antarctic the season 1928/29 as a partly completed factory, but was used as a auxiliary factory.
1929 The conversion was completed this summer. The season of 1929/30, the first as a complete factory unit. This was the first season A/S Ørnen operated as a fully pelagic whaling company. She processed 81.627 barrels of whale oil.
1930 The  season of 1930/31 started very good. The 10/01-1931 a telegram from OLE WEGGER told that one of the propeller blades and a part of another beside, went off in the ice. Until then the OLE WEGGER had processed abt.114.500 bbls of oil. OLE WEGGER had to take the long trip to Cape Town for a temporary repair, assisted by 5 catchers. OLE WEGGER did not go back to the whale fields again this season, as a request from the oil buyer. All whaling was ended medio March. OLE WEGGER departed Cape Town bound for Sandefjord on the 23/03-1931.
1931 The season 1931/32 went as a lay-up year.
1932 During the lay-up season OLE WEGGER was equipped with a stern slip. The job was executed at Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord at a price of NOK 341.803.
As she left Sandefjord for the season of 1932/33 she had been modified with 24 off pressurized boiler, 7 off Hartmann’s blubber apparatuses, 5 off Hartmann’s apparatuses for bone and meat handling and 8 off Baltic whale oil separators. A highly modern whaling factory at that time.
When OLE WEGGER set her course for the season of 1932/33 with her 6 catchers, she was the only factory A/S Ørnen had in operation this time. As new whaling manager was Mr. Hans Hansen, Helgeroa. Fl/F FALK remains in the lay-up mode. The result of that season was 120.091 barrels of oil, including sperm oil.
1933 The season of 1933/34 the result was 93.248 barrels of whale oil, and 6.179 barrels of sperm oil.
1934 This summer the Norwegian Government decided not to do baleen whaling south of 50 degree more than four months a year to protect the baleen whale. The season of 1934/35 started at the edge of the ice on 01/12-1934 and was ended on 31/03-1935. Compared to the British whaling expeditions, the Norwegian expeditions lost in the compitions of a good result. Produktion was 83.358 barrels whale oil and 4.626 barrels of sperm oil. The British whalers already produced an average of 44.000 barrels whale oil at the time OLE WEGGER was allowed to start her whaling, on 01/12-1934.
1935 A/S Thor Dahl took over the management from the date of 30/09-1935. The season of 1935/36 was further shortned by another 14 days. The season start was set to 01/12-1935 to end at 15/03-1936. A/S Ørnen had a quota of 95.000 barrels. The quota was filled before the end of the season that season.
1936 The season of 1936/37 was set to be 90 days. Start date was set to be 08/12-1936, and end at 07/03-1937. This year also the British whaling expeditions had agreed upon a 90 days whaling time. Outcome this year became 92.554 barrels whale oil, 6.542 barrels of sperm oil with 6 catchers.
1937 The season of 1937/38 the result became 126.076 barrels, including sperm oil.
1938 The season of 1938/39 the result was down to 77.091 barrels, including sperm oil.
1939 The season of 1939/40 the expedition leaving Sandefjord as normal. At the end of the season, a decree from the Norwegian Government of the 22/04-1940, and the 18/05-1940 said that the whaling fleet was requested by the Government, and the factories, catchers and whale oil was a subject of The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship). OLE WEGGER was re-ordered to proceed to USA for discharge.
1940 The season of 1940/41 OLE WEGGER departed for the Antactic on the account of the Norwegian Government.
1941 Seized by the German raider PENGUIN during whaling in the Antarctic the 14/01-1941. Taken to Rouen, France.
1944 Submerged at Rouen the 26/08-1944.
Refloated after the war and in dry docked in England. Thr assurance between A/S Ørnen and the Norwegian Government was paid out at a price of NOK 8.203.780.
1947 Condemned, sold to Sweden for scrapping. Broken in Gothenburg, Sweden.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, Østlands-posten, Thor-Glimt, DnV reg.-1935, Boken "Aktieselskap Ørnen 50 års hvalfangst" av Hans S. I. Bogen
Sist oppdatert: 18/08-2009 (RI/OL)

 

00219280120007 DS/Flk OLE WEGGER i Cape Town.

00219280120002 DS/Flk OLE WEGGER med nytt skorsteinsmerke. Bilde via Narve Sørensen

 

Utdrag fra bladet ”Thor-Glimt” nr.37 – April 1976

 

         Natten til den 14. januar sto det plutselig væpnede tyske marinesoldater i byssedøren å hvalbåt TORLYN, som fanget til OLE WEGGER-ekspedisjonen. I mørket hadde raideren listet seg frem til den opplyste ekspedisjonen, og med lettbåt bordet hvalbåten, som lå stille for natten. Det våpenløse norske mannskapet ble truet til å forholde seg rolig og styre mot OLE WEGGER da det lysnet av dag. Under en snøbyge var raideren også kommet frem til kokeriet ved middagstider.
         Transportskipet SOLGLIMT Iå langs siden av OLE WEGGER for å losse bunkers og laste hvalolje fra kokeriet. Raideren morset over til OLE WEGGER: "Use no wireless or I shoot". Barkasser ble satt på vannet, og tyskerne kom ombord i kokeriet, hvor forhandlinger ble ført med kaptein og bestyrer Evensen, mens de norske mannskaper ble beordret til messene. Det ble forklart at fangsten skulle avbrytes, og skipene gå til europeisk havn. Derfra ville de norske mannskapene få lov å reise til sine hjemsteder og gis fullt oppgjør i hyre og part etter sine kontrakter. Det var forutsatt at nordmennene skulle forholde seg rolige ombord under hjemturen, i motsatt fall måtte man overføre dem til raideren. Som forholdene var, måtte nordmennene akseptere tyskernes ordrer, noe annet kunne selvsagt ikke gjøres heller. Senere på dagen kom flere av fangstbåtene inn med hval, og kokeriet og hvalbåtene fikk prisemannskap ombord.
         Ombord i 3 av hvalbåtene hadde man fattet mistanke da de ble kalt opp i radio og bedt om å komme inn til kokeriet. Etter å ha samrådd seg imellom styrte de mot THORSHAMMER som drev fangsten i vestlig retning og fikk varslet dette kokeriet i tide og hele ekspedisjonen kom seg unna til Syd Georgia. Så heldig gikk det ikke for PELAGOS-ekspedisjonen, som ikke var så langt unna OLE WEGGER, da ekspedisjonen ikke hadde strørre beholdning av bunkers igjen, men ventet på forsyning fra transportskipet SOLGLIMT. For denne ekspedisjon hadde det også av den grunn ikke vært mulig å unnslippe raideren.
         De to ekspedisjonene OLE WEGGER og PELAGOS med hvalbåtene, unntatt de 3 båter til OLE WEGGER som kom seg vekk og hvalbåten POL IX som ble etterlatt hos raideren, samt transportbåten, ex kokeriet SOLGLIMT, kom vel frem til Bordeaux den 20/3 1941. Her deltok det norske mannskapet i lossingen og ble kort tid etter beordret i land. Nordmennene fikk korte opphold i fangeleirer i nærheten av Bordeaux og Bremen og ble som lovet sendt til Norge, hvor de fikk oppgjør for fangstsesongen (fangstpart og hyre til hjemkomsten den 4. mai 1941).

 

DS/Flk OLE WEGGER under ”foreign flag”

 

 

Fra Østlands-Posten — mandag 4. september 2OO6
PÅ DENNE DAG 4/9 1932
Sakset fra ØP av Tormod Ringdal

Sitat
Hvalfangeme hilser
Over Bergen Radio har vi idag mottatt:
Gjennem Østlandsposten vil vi gjerne sende en hilsen til slekt og venner fra gutter på «Ole Wegger».
Josef Aasrum, Olav Berg, Erling Nilsen, Magnus Kristiansen, Eivind Berg, Ole Larsen, Hans Antonsen, Karl Pettersen, Kristian Evensen, Einar Tvetene, Holger Svendsen, Eivind Eriksen, Andus Jensen Bøe, Thideman Tveten, Thorolf Røsholt, Alf Larsen, Jacob Hvitstein, Hans Folvik, Arnt Eikevoll, Peder Eidsten, Oscar Jacobsen, Hans Jacobsen,Kristen Karlsen,Asmund Berg, Arne Holm, Johan Nilsen, Hans J. Østby, Petter Knutsen Gusland, Ole Boesen, Anders Ansten, Anker Rognlien. (ØP-4/9 1932)
Sitat slutt


Hvalfangerene er på vei sydover igjen etter det beryktede oppleggsåret 1931-32. Det var smalhans i mange Vestfoldhjem det året.
Kommunikasjonen med hjemlandet var jo helt anderledes den tiden.
De fleste som hilste hjem her, var nok fra Larvik-distriktet.