Utdrag fra avisutklipp sendt inn av Einar Onsøien:

Ref utdrag av notis fra "Svensk Sjöfarts Tidning" side 1252 i 1952

HAVARIER
            ANNA SALEN, motor-fartyg av Stockholm på 12.000 ton d.w.. och THORSHØVDI, norskt valkokeri på 18.361 ton, kolliderade i tät tjocka den 13 augusti i Pentland Firth. Anna Salen erhöll ett stort hål i bogen och det norska fartyget blev satt i brand, men ingen fara förelåg for någotdera fartyget.

 

Ref utdrag fra "Svensk Sjöfarts Tidning" side 1344 i 1952

SJØFORKLARINGAR

ANNA SALENTHORSHØVDI
            ANNA SALENS befalhavare rapporterar angående kollisionen med valkokeriet THORSHØVDI i Pentland Firth att på radarskarmen syntes först ett fartyg rätt förut och sedan om babord väl klart, så att det såg ut som om fartygen skulle gå klara varandra på babords sida. Sikten hade börjat försämras varför reglementsenliga signaler gavs varje minut. Vid kursändringen enligt den på förhand på sjökortet utlagda kursen saktades farten ned från full fart, stand by, till helt sakta. Då mistsignalen från THORSHØVDI hördes klar om babord stoppades maskinen omedelbart. Plötsligt blåste valkokeriet babordssignal från en riktning på babords bog. Denna signal besvarades av ANNA SALEN med babordssignal men strax efterat siktades fartyget rett forut. Ljus syntes på båda sidor om stäven, men det var mørkt i mitten, varfor man på ANNA SALEN först fick den uppfattningen att det var två fartyg, ett på vardera sidan.
            Ett annat fartyg hade tidigare observerats kommande i samma riktning som det första men något bakom och mera västvart. Order gavs om hårt styrbords roder för att minska skadorna vid den oundvikliga kollisionen. Någon backmanöver hann ej göras och fartygen traffades i ungefär 90 graders vinkel, men på grund av det andra fartygets fart kom vinkeln efter kollisionen att bli ca 45 grader fran aktern på det norska fartyget.
            Alarm gavs eldsläckningstjansten trädde omedelbart i funktion, emedan en mindre explosion inträffade vid sammanstötningen och eld utbröt på båda fartygen. Ett 10-tal slangar sprutade vatten över eldharden. Alla CO2 och skumsläckare beordrades fram. Vid sammanstötningen föll två fat bensin, det ena brinnande, ned på Anna Salens däck. Vid kollisionen bröt en man tilllhörande ekonomipersonalen, Otto Röhl, en arm, men f. ö. inrapporterades inga skador pa passagerare eller besättning.
            Efter överenskommelse med THORSHØVDI gjordes forsök att backa loss men fartygen hade fastnad med ANNA SALENs babordsankare och bog i THORSHØVDI. Flera forsök gjordes att komma loss men till slut överenskoms att slacka på det svenska fartygets babordskätting samtidigt som valkokeriet gick framat och ANNA SALEN back. Drygt en timme efter kollisionen, som inträffade vid midnatt, kunde fartygen skiljas åt.

 

Ref utdrag fra "Svensk Sjöfarts Tidning" side 1529 i 1952

THORSHØVDI repareras
            Norska valkokeriet THORSHØVDI, som kolliderade med svenska emigrantfartyget ANNA SALEN, skall enligt HT repareras hos Burmeister & Wain i Köpenhamn. Arbetet bereknas färdigt tidigast 21 november och da THORSHØVDI dessutom behöver minst 8 dagar till utrustning i Sandefjord och 32 dagar för att gå till fangstfältat i Antarktis synes det f.n. uteslutet att fartyget kan komma iväg på någon fångstexpedition i vinter.

 

Ref utdrag fra "Svensk Sjöfarts Tidning" side 116 i 1953

THORSHØVDI - ANNA SALEN
            Betreffande MS ANNA SALENs av Stockholm kollision i Pentlandsundet den 13 aug. förra året med valkokeriet THORSHØVDI av Sandefjord uttalar sjötekniske konsulenten, kapten S. Hallström, att såvitt kan bedömas med ledning av endast ena partens sjöforklaring har olyckan huvudsakligen berott på tjockan och det norska fartygets ovantade babordsgir. Befälhavarens på ANNA SALEN misstag att i första ogonblicket tro sig se två fartyg. kan i ringa mån ha inverkat på kollisionen, da hans styrbordsgir klart motiverats med annat skäl. Besvarandet av babordssignalen utan åtföljande åtgärd kan emellertid ha bidragit till att THORSHØVDI fick den uppfattningen, att båda fartygen i sikte av varandra girade babord hän. Det förefaller ej heller uteslutet att kollisionen kanske kunnat undvikas, om babordsgir företagits omedelbart vid den egna signalens avgivande, då THORSHØVDI i samma ögonblick siktades.

Kilde: "Svensk Sjöfarts Tidning" 1952/53 samlet av Einar Onsøien, formann i NSS-Ø (NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP avd.Østlandet)